Algemene voorwaarden Zakelijk

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ERGONOMISCHE-BUREAUSTOEL.NL

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden ten aanzien van particuliere aankopen.
 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Lamers Handelsonderneming B.V. handelend onder de handelsnaam Ergologics
Handelsweg 27
8131 XW Wijhe

Telefoonnummer: 085 - 3036 352 
Bereikbaar op ma t/m vr tussen 09.00 en 17.00 uur 

E-mail: [email protected] / [email protected]
KvK-nummer: 59951060
BTW-nummer: NL823862148.B01

 

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Ergologics uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, waarbij de wederpartij afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de wederpartij gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan. De wederpartij met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Ergologics akkoord te zijn gegaan.
 

3. AANBIEDINGEN

Alle offertes van Ergologics zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Ergologics anders is aangegeven. Alle offertes hebben een geldigheid van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.
 

4. TOTSTANDKOMING

De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door Ergologics dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Indien Ergologics aan de koper een orderbevestiging toezendt geldt de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij de koper binnen een termijn van 8 dagen, door middel van een aangetekende brief, tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.
 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Ergologics blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopsom van al deze zaken geheel is voldaan. Indien Ergologics in het kader van deze verkoopovereenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geld het eigendomsvoorbehoud totdat de koper ook deze vorderingen van Ergologics geheel heeft voldaan.
 

6. AFLEVERING

Aflevering vindt plaats ''af magazijn'' tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen met Ergologics dat Ergologics de zaken zal bezorgen. De zaken zijn voor risico van koper zodra Ergologics heeft geïnformeerd dat de zaken ter beschikking van koper staan op de door Ergologics aan te wijzen plaats van zijn terrein of elders, hetzij zodra de zaken afgeleverd zijn. Indien is overeengekomen dat de zaken door Ergologics bezorgd zullen worden gaat het risico van de zaken op koper over op het moment dat de zaken de opslagplaats verlaten. De kosten van vervoer zijn voor eigen rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

7. BIJKOMENDE KOSTEN

Montage van bureaus, bureaustoelen e.d. gebeurt tegen een van te voren afgesproken prijs. Extra kosten worden in rekening gebracht indien er bij de afleveringen zich omstandigheden voordoen die de normale gang van leveringen in de weg staan.
 

8. LEVERTIJD

De levertijd wordt afgesproken met de desbetreffende koper. Ergologics is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Ergologics niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.
 

9. ANNULERINGEN

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan alle redelijkerwijs gemaakte onkosten van Ergologics e vergoeden. Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Mocht u echter toch besluiten uw artikelen te willen retourneren dan zullen wij meedenken in de mogelijkheden hiertoe. Indien van toepassing zullen er transport- en handelingskosten in rekening worden gebracht.
 

10. BETALING

Elke levering van zaken en/of diensten van Lamers Handelsonderneming geschieden uitsluitend na betaling van de factuur zonder enige korting en/of verrekening. Indien aflevering '' af magazijn'' plaatsvindt vind de betaling contant plaats of door middel van vooraf betaalde factuur.
 

11. OVERMACHT

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinder is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld onch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Lamers Handelsonderneming te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van Ergologics.
 

12. AANSPRAKELIJKHEID

Ergologics is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen door Lamers Handelsonderneming verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Lamers Handelsonderneming.  
 

13. GESCHILLEN

Op overeenkomsten met Lamers Handelsonderneming is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen van of overeenkomsten met Ergologics of de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dienen te worden beslecht door de Rechtbank Zwolle, tenzij Lamers Handelsonderneming de voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter of het een geschil betreft dat beslecht dient te worden door de Kantonrechter.

Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »